II Zjazd Delegatów AWFP

Wpis z forum Austro-Węgier:
Dodane dnia 18. 07. 2009 20:22:24

Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym odbył się II Zjazd AWFP.
Przewodniczącym powtórnie został arcyksiążę Rudolf Habsburg.
Gratuluję
z poważaniem
Andrzej Trzaska-Chojnacki

Published in: on 14 grudnia 2010 at 21:48  Dodaj komentarz  

Zjazd Delegatów AWFP

2010-12-08
W dniach od 29 listopada do 6 grudnia, odbyły się obrady Zgromadzenia Delegatów AWFP oraz Komisji Statutowej.

Wybrano nowy Zarząd AWFP:
Prezes: Conrad von Bielendorf.
Członkowie Zarządu: Wiktor Marecki (Zastępca Prezesa), Piotr de Burg von Baden.
Decyzją Prezesa AWFP, nowym selekcjonerem reprezentacji Austro-Węgier został Wiktor Marecki.

Decyzją Zgromadzenia Delegatów, przyjęto nowy Statut Federacji:

Statut Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej

Art. 1.
Austro-Węgierska Federacja Piłkarska zwana dalej „Federacją” lub w skrócie „AWFP” jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Wiedeń.

Art. 3.
AWFP posiada logo, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne. Barwami Federacji są kolory: żółty i czarny.

Art. 4.
AWFP działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 5.
AWFP jest federacją sportową, neutralną pod względem religijnym, etnicznym i rasowym.
Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją lub uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów na pochodzenie społeczne, płeć, język, religię, przekonania polityczne lub innego powodu jest wyraźnie zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia z Federacji.

Art. 6.
Celem AWFP jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa.

Art. 8.
AWFP zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę. Członkiem Federacji jest również trener kadry narodowej Austro-Węgier.

Art. 9.
Drużyny skupione w AWFP mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 10.
Najwyższą władzą AWFP jest Zgromadzenie Delegatów. W okresie między jego zebraniami władzę w Federacji sprawuje Zarząd AWFP.
– Kadencja władz AWFP trwa 3 miesiące, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
– Delegaci na Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Zgromadzenia Delegatów.
– Członkami władz AWFP mogą być tylko mieszkańcy Austro-Węgier

Art. 11.
Kompetencje Zgromadzenia Delegatów.
Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
– uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
– uchwalanie programu działania Federacji i zaleceń dla Zarządu AWFP,
– wybór Prezesa i członków Zarządu,
– zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Federacji,
– zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu AWFP,
– podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub wykluczenia z Federacji,
– rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków AWFP.
– Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym – na wniosek Zarządu AWFP – tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej.
Prezes Honorowy AWFP może uczestniczyć w posiedzeniach władz Federacji i reprezentować go na zewnątrz.

Art. 12.
Skład Zarządu:
a) Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Zgromadzenie Delegatów.
b) W skład Zarządu AWFP wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:
– Prezes Zarządu AWFP
– 2 członków Zarządu AWFP

Art. 13.
Kompetencje Zarządu:
a) Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
– rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
– powoływanie selekcjonera reprezentacji narodowej,
– wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej
– zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
– składanie władzom Federacji informacji o stanie AWFP i podejmowanych na bieżąco decyzjach,
b) Do kompetencji Zarządu należy:
– realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Zgromadzenia Delegatów,
– zwoływanie Zgromadzenia Delegatów,
– tworzenie nowych Komisji,
– podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Delegatów.

Art. 14.
Postanowienia końcowe:
Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Zgromadzenie Delegatów.

Published in: on 8 grudnia 2010 at 23:07  Dodaj komentarz  

Nowy delegat w MUP

2010-11-27
Jednogłośną decyzją Zarządu AWFP, nowym Delegatem Głównym Austro-Węgier w MUP, został wybrany Wiktor Marecki. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego przedstawiciela AWFP, Piotra Woleckiego (vel Rudolfa Habsburga).

W terminie od 29 listopada do 6 grudnia 2010 roku, odbędzie się Zjazd AWFP. Tematem obrad będą:
– zmiany statutowe
– wybór nowych władz związku
– wybór nowego selekcjonera drużyny narodowej

Published in: on 28 listopada 2010 at 00:13  Dodaj komentarz  

Unijna Liga Piłkarska zakończyła rozgrywki

Liga piłkarska Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu zakończyła rozgrywki.
Mistrzostwo wywalczyła drużyna SKS Palestin.

Tabela końcowa Unijnej Ligi Piłkarskiej:
Unijna Ekstraklasa

Published in: on 21 listopada 2010 at 17:16  Dodaj komentarz  

Ranking lig piłkarskich

Przedstawiam Państwu aktualny ranking ligowy (wg X11) polskiego v-świata.
Po dokładnym przestudiowaniu tabeli, nie mamy zbyt wielu powodów do optymizmu, gdyż spośród 13 działających lig piłkarskich, aż 6 to „ligi widma” – czyli, ligi mające zbyt mało aktywnych drużyn wystarczających do rozpoczęcia nowego sezonu rozgrywek.
Za nieaktywne, uważam drużyny, których managerowie nie logowali się w systemie Xperteleven od 11 października 2010 roku.


Stan na dzień 31 października 2010 roku.

Published in: on 31 października 2010 at 22:24  Dodaj komentarz  

Liga Republiki

Zakończyły się rozgrywki 2 sezonu Ligi Republiki Tyrencji.
Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Aedilis Ventesal, zwycięzca poprzedniej edycji ligi.

Tabela końcowa:

Liga Republiki

Published in: on 31 października 2010 at 15:31  Dodaj komentarz  

I Zjazd Delegatów AWFP

Wpis z forum Austro-Węgier:
Dodane przez Andrzeja Trzaskę-Chojnackiego dnia 30. 01. 2009 15:28:38

Szanowni Panowie
Informuję, że wczoraj odbył się I Zjazd AWFP. Był to 4 termin zjazdu, więc nie obowiązywało kworum. Na zjeździe pojawił się tylko 1 delegat – arcyksiążę Rudolf (Habsburg).
Na zjeździe został uchwalony statut AWFP i wybrany nowy przewodniczący – arc. Rudolf
Przewodniczący AWFP w przemówieniu po wyborze obiecał dźwignąc piłkę nożną i że AWFP będzie brała  udział w Mundialu.

Published in: on 16 października 2010 at 15:35  Dodaj komentarz  

Zmiana uchwały dotyczącej transferów

Rada Delegatów MUP przyjęła w drugim głosowaniu projekt uchwały dotyczącej transferów.

Tekst uchwały:
„Uchwała Rady Delegatów MUP nr 8 w sprawie transferów

Chcąc zapewnić zrównoważony i sprawiedliwy rozwój wszystkim reprezentacjom krajowym, Rada Delegatów MUP postanawia, co następuje:

Art. 1.
Przez „transfer” w myśl przyjętej uchwały rozumie się operację zakupu lub sprzedaży zawodnika, dokonaną w ramach rynku transferowego serwisu Xpert Eleven.

Art. 2.
1. Zezwala się na nieskrępowane dokonywanie transferów w trakcie całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem okresu trwania turnieju mistrzostw polskiego mikroświata w piłce nożnej, zwanego dalej „mundialem”.
2. Za czas trwania mundialu uważa się okres pomiędzy pierwszym a ostatnim meczem turnieju.
3. W przypadku, gdy termin zakończenia realizowanej licytacji wyznaczony został na dzień późniejszy, niż data rozegrania pierwszego meczu mundialu, dokonujący transferu trener zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Prezydenta MUP o zaistniałych okolicznościach w celu uzyskania warunkowej zgody na przeprowadzenie notyfikowanej transakcji.
4. Naruszenie postanowień ust. 2 niniejszego artykułu skutkować będzie zawieszeniem trenera na czas trwania dwóch kolejek, przy czym pozyskany w sposób niezgodny z przepisami niniejszej uchwały zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w żadnym meczu mundialu.
5. Ponowne naruszenie postanowień niniejszej uchwały – tj. dokonanie kolejnego transferu lub wystawienie w składzie wyjściowym zawodnika pozyskanego w sposób niezgodny z przepisami – skutkować będzie usunięciem zespołu z rozgrywek mundialu.

Art. 3.
Traci moc Uchwała Delegatów MUP nr 7 w sprawie transferów.

Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”

Published in: on 13 października 2010 at 21:55  Dodaj komentarz  

WLP zakończyła rozgrywki

Zakończyły się rozgrywki 7 sezonu Wandejskiej Ligi Piłkarskiej.
Końcowa tabela WLP:

Był to niestety, zapewne ostatni sezon ligi, gdyż do końca rozgrywek dotrwało zaledwie 4 trenerów. Do tego wszystkiego, swoje odejście zapowiedział Administrator Ligi, Timios Kiechajas.

Published in: on 9 października 2010 at 20:18  Dodaj komentarz  

Przegląd ligowy v-świata

Federacja Al Rajn
Końcowe tabele 10 sezonu:
SAR Camel League

Al Rain Division 1

Al Rain Division 2

Sarmacka Liga Piłkarska
Tabele końcowe 11 sezonu:
Ekstraklasa SLP

2noobs Ekstraklasa 1

2noobs Ekstraklasa 2

Primera Confederacion
Końcowe tabele 4 sezonu ligi:
PC Extraliga

Microdivision 1

Parlandzka Liga Piłkarska
Końcowa tabela 9 sezonu ligi:
1 Ljga

Scholandzka Liga Piłki Nożnej
Końcowe tabele 9 sezonu ligi:
Dywizja Królewska

Dywizja Książęca

Królestwo Natanii
Tabela końcowa 14 sezonu ligi:
Prymiera A-Klasa

Tyrencja: Liga Republiki
Tabela końcowa 1 sezonu ligi po reaktywacji rozgrywek (07.08 – 07.09.2010):

Published in: on 3 października 2010 at 23:11  Dodaj komentarz